Är du angelägen om knivlagen i Danmark

Inte, så du kan läsa det här.


§ 1. Knivar och skjutvapen etc. får inte bäras eller hållas på offentligt tillgängliga platser, utbildningsanläggningar, ungdomsklubbar, fritidsanläggningar och liknande, såvida det inte är en del av en affärsverksamhet eller för jakt, sport eller sport eller för något annat erkänt syfte.


§ 2. Det kräver polisens tillstånd att förvärva, inneha, bära eller använda

1) vassa eller spetsiga vapen vars blad överstiger 12 cm;

2) knivar med tvärgående grepp avsedda för slag,

3) hoppknivar och hopptoaletter,

4) fallknivar och toaletter;

5) fällknivar med tvådelat handtag, vars blad kan veckas ut med en hand (fjärilsknivar);

6) knivar utformade för att hänga runt halsen eller axeln och som kan dras från detta läge med en hand;

7) kasta stjärnor, kasta knivar, kasta axlar och liknande. och

8) käppar och andra vapen som visas som en annan artikel.


PCS. 2. Blad och knivar vars blad överstiger 12 cm får, oavsett stycke. Punkt 1 används i företag, hushåll eller jakt, fiske eller idrott eller för något annat på samma sätt erkänt syfte om det är utformat för detta ändamål. Nämnda dolkar och knivar kan förvärvas, besättas och bäras för nämnda användning.


PCS. 3. Vapen osv. Som avses i punkt. 1, får endast överföras till andra eller överlåtas till andra om mottagaren eller mottagaren ger nödvändigt tillstånd från polisen. Dolkar och knivar, vars blad överstiger 12 cm, kan oavsett stycke. Punkt 1.1 överförs eller lämnas till andra om det antas att mottagaren eller mottagaren endast kommer att använda dem för affärs-, hushålls- eller jakt-, fiske- eller sportändamål eller för något annat erkänt syfte.


PCS. 4. Justitieministeren får fastställa regler som förbjuder bland annat genom att överföra för att förvärva, äga, bära eller använda, att tilldela eller tilldela andra innehav av andra vassa eller spetsiga vapen som inte kan antas ha något märkbart syfte.


PCS. 5. Justisministeren ska fastställa regler för lagring och transport etc. av knivar och skjutvapen etc. omfattas av denna bestämmelse eller av bestämmelser gjorda i enlighet med detta.


PCS. 6. Justitieministeren ska fastställa regler om kvantitativ begränsning av licenser för knivar och skjutvapen som omfattas av denna bestämmelse eller bestämmelser som görs i enlighet med detta.


§ 3. Justitieministeren fastställer regler för handel med knivar och skjutvapen etc. som omfattas av denna lag, inklusive regler för godkännande av handlare och deras anställda och reklam för försäljning av knivar och skjutvapen etc.

Avsnitt 4. Justitieministeren ska fastställa regler för import och export av knivar och skjutvapen etc. som omfattas av denna lag.

Avsnitt 5. Tillstånd enligt denna lag eller i enlighet med bestämmelser som gjorts i enlighet med denna kan återkallas när som helst.


PCS. 2. Justitieministeren ska fastställa regler om att ansökningar som görs i enlighet med denna lag eller förordningar som görs i enlighet med denna ska lämnas till polisen med hjälp av den digitala lösningen som tillhandahålls av polisen (digital självbetjäning).


PCS. 3. Justitieministeren ska fastställa regler om form och innehåll i tillstånd som utfärdas enligt denna lag eller förordningar som fastställs i enlighet med detta.


§ 6 §§ 1 och 2 gäller inte militära myndigheter, polisen, civila statliga myndigheterna och domstolen.


§ 7. Med böter, fängelse i upp till 4 månader eller under försvårande omständigheter fängelse i upp till 2 år, ska den som bryter mot avsnitt 1 eller 2 straffas.

PCS. 2. Vid bestämning av påföljden för överträdelse av avsnitt 1 måste det betraktas som särskilt försvårande att gärningsmannen har bestraffats flera gånger tidigare för överträdelse av avsnitt 1. Detsamma gäller i fall där överträdelsen av avsnitt 1 begås enligt försvårande omständigheter för en person som tidigare dömts till fängelse för brott mot artikel 119.1 i strafflagen. 1 eller 2, eller §§ 123, 216, 237, 244-246, 266 eller 288.


PCS. 3. I regler som fastställts enligt lagen kan påföljder åläggas böter, fängelse i upp till fyra månader eller, under försvårande omständigheter, fängelse upp till 2 år för brott mot bestämmelserna i reglerna.


PCS. 4. Företag kan införas etc. (juridiska personer) straffansvar enligt reglerna i kapitel 5 i strafflagen.